กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาต อินทโชติ
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอารี สาธราลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3