คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศุภักษร ไชยวิศาล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑารัตน์ อำไพ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0626626842
อีเมล์ : mongwatthana@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑามาศ ขนรกุล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเนียง ดี
ตำแหน่ง : เลขาสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิริวัตร สติดี
ตำแหน่ง : สารวัตนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : natthiwut23110@gmaail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุไรรัตน์ บรรเทาทุกข์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประธาน(ดูแลอาคารสถานที่)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ แนวพนา
ตำแหน่ง : สภา(งานอนามัย)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : jib Boonchuay7890@g.mail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอณิโส ผ่องวรรณ
ตำแหน่ง : สภานักเรียน(ปฏิคม)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรา เอี่ยมโอด
ตำแหน่ง : สภานักเรียน(ประชาสัมพันธ์)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0970958494
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเทีย เนิน
ตำแหน่ง : สภานักเรียน(ด้านกีฬา)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0993820637
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบุญถึง ซุน
ตำแหน่ง : สภานักเรียน(เหรัญญิก)
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1