ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่เรือตรี ธนพงศ์ บุญวาที
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขาม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553