กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิลดา แซ่ลี้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนิลาวัลย์ น่วมประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจินตนา งามหลาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1