กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสาเก เอี่ยววิไล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1