กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจารุวรรณ แสงวิฑูรย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรัตนวดีกาญจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2