ปฐมวัย

นางสาวพวงผกา พานิชนาวา
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวทิพวรรณ หอยสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนารัตน์ ไพรวัลย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3