กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมหมาย ไชยวิศาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพัทธนันท์ ศรีตระกูลรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นาสาวธิดารัตน์ อวยสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวโตษยา พลาเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุนันทา แดงตนุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3